Projekt: „Szansa na zawodowy sukces: aktywizacja zawodowa imigrantów po 30 roku życia”

Projekt nr RPDS.08.02.00-02-0015/22  pn. „Szansa na zawodowy sukces: aktywizacja zawodowa imigrantów po 30 roku życia” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 realizowany jest przez Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.; 50-203 Wrocław; ul. R. Dmowskiego 17f/7 w partnerstwie z: Dolnośląską Organizacją Turystyczną; 50-027 Wrocław; ul. Świdnicka.

Nr: RPDS.08.02.00-02-0015/22

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Termin realizacji: 01.10.2022 r. – 31.10.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 4 713 657,95 zł

Kwota dofinansowania: 4 477 522,95 zł

Cel projektu: Celem głównym Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 150 (90K,60M) osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo) imigranci od 30 roku życia zamieszkujący na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. osoby zdefiniowane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez aktywizację zawodowo-edukacyjną w okresie 01.10.2022-31.10.2023r.

Uczestnicy: Projekt kierowany jest do Grupy Docelowej 150 obywateli Ukrainy (90 kobiet i 60 mężczyzn) osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotni lub bierni zawodowo) imigranci od 30 roku życia – w tym 10 osób w wieku 50 lat i więcej (wiek liczony jest na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamieszkujący na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. osoby zdefiniowane w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy - także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytoriom Rzeczpospolitej Polskiej z terytoriom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zaplanowano zakwalifikowanie do projektu 75 (45 K, 30 M) osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 75 (45 K, 30 M) osób biernych zawodowo.

(wymagane zaświadczenie potwierdzające nadanie nr PESEL w specjalnym trybie oraz dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na obszarze województwa dolnośląskiego)

Oferowane wsparcie:

  • 1. Doradztwo zawodowe w tym Indywidualny Plan Działania - IPD (4 godziny)
  • 2. Pośrednictwo pracy (3 godzin)
  • 3. Warsztaty aktywizujące jako nauka aktywnego poszukiwania pracy (16 godzin)
  • 4. Kursy komputerowe dla 50% uczestników projektu zgodnie z IPD
  • 5. Kursy zawodowe umożliwiające nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych
  • 6. Staże zawodowe 3-miesięczne z wynagrodzeniem dla stażysty - stypendium stażowe

Dodatkowo dla pracodawcy przyjmującego na staż: refundacja wydatków związanych z odbywaniem stażu (szkolenia BHP, badania lekarskie, badania psychologiczne, koszty zakupu zużywalnych materiałów i narzędzi niezbędnych stażyście do odbycia stażu),refundacja kosztów wynagrodzenia dla opiekunów stażystów w wysokości 500,00 zł/m-c

  • 7. Refundacja dla pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia do stanowiska pracy utworzonego dla uczestnika projektu w wysokości do 37 400,00 zł(w związku z przyznaną refundacją wymagane jest utrzymanie stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy)

Więcej informacji:

Szczegóły znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE nr RPDS.08.02.00-02-0015/22 pn. „Szansa na zawodowy sukces: aktywizacja zawodowa imigrantów po 30 roku życia”.

Informację można uzyskać również w biurze projektu.

Biuro projektu znajduje się przy ul. R. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław, województwo dolnośląskie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.europea.pl, tel. 71 799 99 73.

Dokumenty do pobrania: 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PL

2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie UKR

3. Załączniki do regulaminu PL

4. Załączniki do regulaminu UKR

5. Deklaracja PL

6. Deklaracja UKR

 

OFERUJEMY WSPARCIE TŁUMACZA PRZY FORMALNOŚCIACH, DOKUMENTACJI, DORADZTWIE I SZKOLENIACH PRZEZ CAŁY OKRES UDZIAŁU UCZESTNIKA W PROJEKCIE

 

 

Ogłoszenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Ogłoszenie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w projekcie nr RPDS.08.02.00-02-0015/22 pn. „Szansa na zawodowy sukces: aktywizacja zawodowa imigrantów po 30 roku życia”

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w projekcie nr RPDS.08.02.00-02-0015/22 pn. „Szansa na zawodowy sukces: aktywizacja zawodowa imigrantów po 30 roku życia”

Planowana wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynosi: 37 400,00 zł

Nabór prowadzony będzie od dnia 12.06.2023 r.

Wniosek o refundację kosztów należy złożyć do Beneficjenta. Wnioski będą przyjmowane w biurze projektu – ul. Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej Beneficjenta (https://www.europea.pl/).

Dokumenty:

  1. 1. Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu nr RPDS.08.02.00-02-0015/22 pn. „Szansa na zawodowy sukces: aktywizacja zawodowa imigrantów po 30 roku życia”

  2. 2. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy