Projekt: „Twoja szansa na sukces! Wsparcie przedsiębiorczości Dolnoślązaków po 30 roku życia”

 

 

Nr: RPDS.08.03.00-02-0023/20

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Termin realizacji: 01.04.2021 r. – 31.03.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 5 127 045,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 985 942,00 zł

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wsparcie 110 osób od 30 roku życia, wyłącznie pozostających bez zatrudnienia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z województwa dolnośląskiego, w tym 40% osób zamieszkujących w rozumieniu KC obszary wiejskie, obejmujące szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprzez przyznanie 100 z nich bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i pomostowego wsparcia finansowego w okresie od 01.04.2021 – 31.03.2023.

Uczestnicy: Grupa docelowa to 110 osób (54 mężczyzn i 56 kobiet) zamieszkujących na obszarze województwa dolnośląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie od 30 roku życia – pozostających bez zatrudnienia, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Beneficjent w ramach realizacji projektu zapewni środki na założenie działalności dla Uczestników projektu, którzy stracili zatrudnienie po 1 marca 2020 r., niemniej jednak w przypadku negatywnej oceny biznesplanu dany uczestnik nie otrzyma dotacji. Co najmniej 40% uczestników projektu będą to osoby zamieszkujące obszary wiejskie (w rozumieniu KC).

Oferowane wsparcie:

  • Szkolenie z podstaw działalności gospodarczej

  • Szkolenie sprzedażowe

  • Szkolenie z tworzenia biznesplanu

  • Szkolenie z podstaw księgowości w przedsiębiorstwie

  • Indywidualne szkolenia prawne, księgowe, podatkowe, marketingowe, biznesowe

  • Bezzwrotne środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

  • Pomostowe wsparcie finansowe

Więcej informacji:

Szczegóły znajdują się na stronie: zakladamfirme.com.pl