Informacje odnośnie Projektu nr RPDS.08.02.00-02-0049/18 pn. „Wykwalifikowany Dolnoślązak na rynku pracy.” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, udzielanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

CEL PROJEKTU:

Główny celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 (26K,24M) osób od 30 roku życia, z obszaru województwa dolnośląskiego, w tym osoby zamieszkujące jedno z następujących miast: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Nowa Ruda, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja (mieszkańcy obszarów objętych programem rewitalizacji):

1) pozostających bez zatrudnienia, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami.

2) reemigrantów, imigrantów, osób ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca po przed dzień przystąpienia do projektu poprzez aktywizację zawodowo-edukacyjn.

 

 

PROJEKT SKIEROWANY DO:

 1. Osób nie pracujących:
 • długotrwale bezrobotne

 • z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • o niskich kwalifikacjach zawodowych

 • powyżej 50 roku życia,

 • osób bezrobotnych

 • biernymi zawodowo;

 1. Osób pracujących znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem

 2. Imigranci

 3. Reeimigranci

OFEROWANE WSPARCIE:

 

1. doradztwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych świadczone przez doradcę zawodowego/psychologa w formie konsultacji indywidualnych w zakresie analizy klienta/identyfikacji potrzeb oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, zwanego dalej IPD, w wymiarze średnio 4 godzin na uczestnika;

2. doradztwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego/psychologa w formie konsultacji indywidualnych w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego, wywiad oraz badania testowe w wymiarze średnio 3 godzin na uczestnika;

3. pośrednictwo pracy w wymiarze średnio 3 godzin na uczestnika zawierać będzie:

  1. zbieranie ofert pracy od pracodawców oraz udostępnianie ich konkretnemu uczestnikowi jako pomoc w znalezieniu konkretnego dosposowanego do UP zatrudnienia,
  2. organizacja spotkań pracodawców z uczestnikami projektu, na których pracodawca przedstawia oferty pracy lub ma możliwość kontaktu z uczestnikami projektu zainteresowanymi podjęciem pracy.

4. warsztaty aktywizacyjne wymiarze 2 dni po 8 godzin szkoleniowych łącznie 16 godziny szkoleniowe, przeprowadzane przez trenera, zestaw szkoleniowy oraz przerwa kawowa i obiad w trakcie dnia szkoleniowego;

5. szkolenie komputerowe ECDL Base lub inne TIK w wymiarze 5 dni szkoleniowych po 8 godzin szkoleniowych łącznie 40 godzin szkoleniowych, przeprowadzane przez trenerów, komplet materiałów szkoleniowych, przerwakawowa i obiad w trakcie dnia szkoleniowego oraz certyfikowane egzaminy zewnętrzne wraz z wydaniem certyfikatu, świadectwa lub innegorównorzędnego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje;

6. kurs zawodowy/szkolenie certyfikowane zgodne z indywidualnie opracowanym IPD, w wymiarze średnio 104 godzin szkoleniowych na uczestnika, w tym wyżywienie, materiały  szkoleniowe oraz egzaminy kwalifikacyjne/ certyfikujące wraz z wydaniem certyfikatu świadectwa lub innego równorzędnego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje;

7. trzymiesięczne staże w wymiarze 40 godzin tygodniowo/8 godzin dziennie zgodnie z IPD odbywane u pracodawców współpracujących w ramach Projektu i deklarujących zatrudnienie Uczestników Projektu po zakończeniu udziału w projekcie. Staż odbywać się będzie na podstawie umowy o staż, zadania wykonywane będę w ramach programu stażu, przygotowanego przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z realizatorem stażu. Każdy stażysta  będzie miał dedykowanego opiekuna oraz otrzyma stypendium stażowe.

 

TERMIN REALIZACJI:

Od 02.05.2019 r. do 31.08.2021 r.

OOSOBA DO KONTAKTU:

Joanna Jaśkiewicz

telefon +48 71 799 99 73

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania:

Regulamin

Deklaracja