logaUE

 

PROJEKT pn. „Nowe horyzonty – program aktywnej integracji”

Nr RPDS.09.01.01-02-0037/19

Fundacja EDUKACJA-PRO w partnerstwie z Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2021r. realizuje Projekt nr RPDS..09.01.01-02-0037/19 pn. „Nowe horyzonty – program aktywnej integracji”, który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

 

CEL PROJEKTU:

Celem głównym Projektu jest zwiększenie szans na integrację społeczno – zawodową 40 osób (min. 22 K) w wieku powyżej 18 roku życia w tym min. 4 osoby z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących województwo dolnośląskie, wyłącznie powiat: świdnicki lub dzierżoniowski oraz 20 osób z ich otoczenia w okresie od 01. 01. 2020 r. do 31. 12. 2021 r.

Cel główny realizowany będzie poprzez:

- aktywizację społeczną mającą na celu zindywidualizowane wsparcie w zakresie problemów związanych z funkcjonowaniem na płaszczyźnie społecznej

- aktywizacja zawodowa mająca na celu zindywidualizowane wsparcie w zakresie określenia problemów przyczyniających się do pozostawania bez zatrudnienia oraz

uświadomienia i wytyczenia sobie dalszych kroków umożliwiających kontynuacje aktywności zawodowej;

- wsparcie w zakresie aktywności zawodowej zgodnej z faktycznymi potrzebami zdiagnozowanymi w procesie integracji społeczno –zawodowej, umożliwiającej powrót na rynek pracy, w postaci szkoleń i/lub subsydiowanego zatrudnienia,

dotarcie do pracodawców i zainteresowanie dotarcie do pracodawców i zainteresowanie ich wykorzystaniem dostępnych narzędzi rynku pracy, oraz zapewnienie im możliwości zatrudnienia osób zainteresowanych kontynuacją pracy zawodowej i zapewnienia im odpowiednich stanowisk pracy

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze i na stronie internetowej www.edukacja-pro.pl

Biuro Projektu: ul. Romana Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław