Aktywni rodzice- program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3"

 

  nr RPDS.08.04.01-02-0010/18

logaUE

Data aktualizacji: 15.07.2019 r.

PROJEKT:

Aktywni rodzice- program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3”

nr RPDS.08.04.01-02-0010/18

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w okresie od 2018-10-01 do 2020-08-31 realizuje Projekt nr RPDS.08.04.01-02-0010/18 pt. Aktywni rodzice- program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3", który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej (powrót lub wejście na rynek pracy) 40 osób (38K i 2M) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 mieszkańców Dolnego Śląska, w okresie od 01.10.2018 do 31.08.2020. poprzez utworzenie 40 miejsc w nowopowstałym żłobku na terenie Wrocławia oraz aktywizację zawodową 13 osób (13 K) z 40 uczestników projektu będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

REKRUTACJA:

Lokalizacja żłobka: ul. Przemkowska 4, Wrocław

Przewidywana data naboru: wrzesień/październik 2019 r.

Przewidywana data uruchomienia żłobka: październik/listopad 2019 r.

Nabór odbywać się będzie w sposób ciągły, tak, by zapewnić zwalniane miejsca (przekroczenie wieku dziecka zakwalifikowanego do projektu) dla osób spełniające kryteria wymienione wyżej.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą mają kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Osoby składające dokumenty, w przypadku braku miejsc wpisywane będą na listę rezerwową w celu oczekiwanie na wolne miejsce. Ponieważ celem projektu jest powrót rodziców na rynek pracy, Rodzic/Opiekun oddający dziecko do żłobka, będzie zobowiązany do podjęcia pracy.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w biurze i na stronie internetowej www.europea.pl.

Biuro Projektu: 50-203 Wrocław, ul. Dmowskiego 17f/7

Osoba do kontaktu ws. projektowych:

Katarzyna Skrzypczak

Tel.: 534 870 769

OFEROWANE WSPARCIE:

We Wrocławiu zostanie utworzonych 40 miejsc w żłobku, co umożliwi 40 rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka.

Rodzice/opiekunowie otrzymają stabilne miejsce opieki nad dzieckiem znajdujące się w dogodnej lokalizacji, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, otwarte w dogodnych dla nich godz i będą mogli aktywnie poszukiwać pracy, bądź powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

W żłobku odbywać się będzie całodzienna opieka , w wymiarze max10 godzin dziennie.

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze, edukacyjne ale również zajęcia specjalistyczne dla dzieci, osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo zostanie udzielone wsparcie w postaci aktywizacji zawodowej (13K) poprzez sporządzenie Indywidualnych Planów Działania, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, certyfikowane szkolenia komputerowe oraz kursy zawodowe.

Zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane wszystkie chętne osoby spełniające kryteria kwalifikowalności tj. osoby pozostające bez zatrudnienia lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 do limitu dostępnych w ramach projektu miejsc.

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

01.10.2018 r. – 31.08.2020 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:

 

1 667 748,27 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

BIURO PROJEKTU:

 

Wrocław, ul. Dmowskiego 17F/7, tel. 71 799 99 73

 

Szczegółowe informacje w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.