„Moi rodzice wracają do pracy - program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3” nr RPDS.08.04.01-02-0048/17

logaUE

 

Data aktualizacji: 10.12.2019 r.

PROJEKT:

„Moi rodzice wracają do pracy - program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3”

nr RPDS.08.04.01-02-0048/17

Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” w okresie od 2018-07-01 do 2020-06-30 realizuje Projekt nr RPDS.08.04.01-02-0048/17 pt. „Moi rodzice wracają do pracy - program wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3", który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej (powrót lub wejście na rynek pracy) wśród 88 (84 kobiet i 4 mężczyzn) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu woj. dolnośląskiego (Wrocław) w okresie od 01.07.2018 do 30.06.2020 poprzez utworzenie 88 miejsc w nowopowstałym żłobku na terenie Wrocławia oraz aktywizację zawodową 31 z 88 (30 kobiet i 1 mężczyzny) uczestników projektu będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, a pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym.

REKRUTACJA:

Lokalizacja żłobka: ul. Zielińskiego 39A, Wrocław

Przewidywana data naboru: maj 2019 r.

Przewidywana data uruchomienia żłobka: czerwiec 2019 r.

Nabór odbywać się będzie w sposób ciągły, tak, by zapewnić zwalniane miejsca (przekroczenie wieku dziecka zakwalifikowanego do projektu) dla osób spełniające kryteria wymienione wyżej.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji będą mają kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Osoby składające dokumenty, w przypadku braku miejsc wpisywane będą na listę rezerwową w celu oczekiwanie na wolne miejsce. Ponieważ celem projektu jest powrót rodziców na rynek pracy, Rodzic/Opiekun oddający dziecko do żłobka, będzie zobowiązany do podjęcia pracy.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w biurze i na stronie internetowej projektu  www.pirackieskarby.pl.

Biuro Projektu: 50-203 Wrocław, ul. Dmowskiego 17f/7

Osoba do kontaktu ws. projektowych:

Katarzyna Skrzypczak

Tel.: 534 870 769

OFEROWANE WSPARCIE:

*Dla wszystkich 88 (84 kobiet i 4 mężczyzn) uczestników projektu:

a) udostepnienie miejsc w żłobku 88dzieciom w wieku do 3 lat, w tym wyżywienie dla dzieci (śniadanie, II śniadanie , obiad i podwieczorek), otrzymanie pomocy dydaktycznych, zabawek i bieżących materiałów plastycznych oraz NNW dzieci;

b) zajęcia dodatkowe specjalistyczne dla dzieci w żłobku

- zajęcia z psychologiem  – konsultacje z rodzicami, dziećmi - indywidualne i grupowe- służące wsparciu rodziców w zakresie problemów adaptacyjnych dziecka, pomoc w rozwiazywaniu i analizie trudności wychowawczych i prawidłowego postępowania z dzieckiem,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeprowadzone przez fizjoterapeutę,

- zajęcia z logopedą – Zadaniem logopedy będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozwoju mowy u dzieci oraz wczesnym wychwyceniemnieprawidłowości i niwelowanie ich.

*Dla 31 z 88 (30 kobiet i 1 mężczyzna) uczestników projektu:

 a) doradztwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego/psychologa w formie konsultacji indywidualnych w zakresie analizy klienta/identyfikacji potrzeb oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, zwanego dalej  IPD, w wymiarze średnio 5 godzin na uczestnika;

b) doradztwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego/psychologa w formie konsultacji indywidualnych w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego, wywiad oraz badania testowe, w wymiarze średnio 5 godzin na uczestnika;

c) warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy świadczone w wymiarze 4 dni po 8 godzin szkoleniowych, wraz z otrzymaniem zestawu szkoleniowego oraz cateringu (przerwa kawowa + obiad);

d) szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych na poziomie ECDL Base lub równoważne w wymiarze średnio 6 dni szkoleniowych po 8 godzin szkoleniowych łącznie 48 godzin szkoleniowych, przeprowadzane przez  trenerów, podręczniki na szkolenia komputerowe oraz certyfikowane egzaminy zewnętrzne wraz z wydaniem certyfikatu, świadectwa lub innego równorzędnego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 8,60 zł brutto/h, wypłacane na zasadach określonych w zał. 7 do Regulamin Konkursu nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17.

e) kurs zawodowy/szkolenie certyfikowane zgodnie z indywidualnie opracowanym IPD średnio 104 godzin szkoleniowych na uczestnika, w tym wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz egzaminy kwalifikacyjne/certyfikujące wraz z wydaniem certyfikatu, świadectwa lub innego równorzędnego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 8,60 zł brutto/h, wypłacane na zasadach określonych w zał. 7 do Regulamin Konkursu nr RPDS.08.04.01-IP.02-02-259/17.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

01.07.2018 r. – 30.06.2020 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:

3 478 944,12 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

BIURO PROJEKTU:

Wrocław, ul. Dmowskiego 17F/7, tel. 71 799 99 73

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Regulamin

- Deklaracja uczestnictwa

 

- Wyniki rekrutacji I

- Wyniki rekrutacji II

- Wyniki rekrutacji III

- Wyniki rekrutacji IV

- Wyniki rekrutacji V

- Wyniki rekrutacji VI

- Wyniki rekrutacji VII

- Wyniki rekrutacji VIII

- Wyniki rekrutacji IX

- Wyniki rekrutacji X

- Wyniki rekrutacji XI


 

Szczegółowe informacje w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

 ulotka pdf Strona 2ulotka pdf Strona 1

Plakat informacyjny o projekcie do pobrania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.