logaUE

 "Aktywni Dolnoślązacy na swoim!" nr RPDS.08.03.00-02/0027/17

Projekt pt. „Aktywni Dolnoślązacy na swoim!”,

nr RPDS.08.03.00-02-0027/17

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Co możesz otrzymać?

- szkolenia z podstaw działalności gospodarczej (ABC przedsiębiorczości),

- warsztaty sprzedażowe,

- szkolenie z podstaw księgowości i pisania biznesplanów

- indywidualne doradztwo prawne, księgowe, podatkowe, marketingowe, biznesowe

- dotacja na założenie działalności gospodarczej 23.000,00 zł

- wsparcie pomostowe: finansowe po 1.220,00 zł miesięcznie przez pierwszych 12 mcy prowadzenia działalności (np. na pokrycie kosztów ZUS, wynajmu biura, telefonów, internetu, księgowości itp.) oraz w postaci doradztwa specjalistycznego w zakresie bieżących problemów podatkowych, księgowo-kadrowych, prawnych.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy dzięki dotacjom na założenie działalności gospodarczej przyznanym 100 osobom (w tym 54 kobietom) ze 110 uczestników projektu z terenów Dolnego Śląska w latach 2017-2019.

Kto może otrzymać dotację ?:

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

1) osoby powyżej 30 roku życia zamieszkujące lub uczące się (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilngo) na terenie województwa dolnośląskiego,

2) osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo),

3) osoby spełniające min. jedno kryterium: a) kobiety, b) osoba z niepełnosprawnościami, c) osoba długotrwale bezrobotna, d) osoba o niskich kwalifikacjach, e) osoba powyżej 50-tego roku życia.

Szczególnie zapraszamy do projektu:

Kobiety

Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z terenów wiejskich

Osoby zamieszkujące obszary objęte programami rewitalizacji

Osoby zamierzające stworzyć dodatkowe miejsce pracy

Gdzie i kiedy należy się zgłosić ?

- rekrutacja do projektu w III turach: od listopada 2017 do maja 2018

- formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie projektu www.mamfirme.wroclaw.pl

- zgłoszenie należy złożyć w biurze projektu

 

Szczegóły znajdziesz na stronie projektu: www.mamfirme.wroclaw.pl