Centrum Wspierania Biznesu EUROPEA Sp. z o.o. (Partner) realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” (Lider) projekt RPDS.08.03.00-02-0112/16 pn. „Na swoim – nowa perspektywa zawodowa dla Dolnoślązaków”, którego celem jest wsparcie przeznaczone dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Priorytetu 8 Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 Dofinansowanie z UE: 4 723 150,50 zł

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe osób z terenu Dolnego Śląska wyłącznie z powiatów o najwyższym poziom bezrobocia: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego oraz ząbkowickiego. Uczestnikom zostanie przekazana wiedza związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Będą to szkolenia o charakterze ogólnobiznesowym jak również wsparcie związane z profilem planowanej działalności gosp, uzupełnione o warsztaty praktyczne. Dopełnieniem wsparcia szkoleniowego będzie indywidualne wsparcie doradcze. Drugim celem wsparcia szkoleniowo-doradczego jest pomoc w przygotowaniu biznesplanu. Min. 100 osób otrzyma dotację na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe: finansowe i szkoleniowo-doradcze w zakresie bieżących problemów wynikłych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Udzielone dotacje oraz wsparcie pomostowe zaowocują utworzeniem nowych i trwałych miejsc pracy.

Uczestnicy

Projekt skierowany jest do osób chcących założyć działalność gospodarczą/spółkę cywilną/spółdzielnię socjalną
1) wyłącznie osoby pozostające bez pracy:
- bezrobotne (poszukujące pracy, w tym zarejestrowane i niezarejestrowane w urz. pracy)
- bierne zawodowo (np. os. na urlopie wychowawczym)
2) wyłącznie os. pow. 30 roku życia
3) wyłącznie os. należące do jednej z grup:
- kobiety
- wiek +50
- os. niepełnosprawne (orzeczenie)
- os. o niskich kwalifikacjach (max średnie wykszt.)
- os. długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy ponad rok)
4) wyłącznie os. zamieszkujące (zgodnie z oświadczeniem) na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego oraz ząbkowickiego
5) ze wsparcia nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych
6) 40% wszystkich uczestników to osoby zamieszkujące tereny wiejskie
7) osoby, które nie posiadały przez ostatnich 12 m-cy od momentu przystąpienia do projektu wpisu do CEIDG, KRS
8) osoby, które w ostatnich 3 latach od momentu przystąpienia do projektu nie otrzymały dofinansowania ze środków publicznych na zakładanie działalności gosp.
9) wymagane zaświadczenie o niekaralności

Oferowane wsparcie

W projekcie udzielone będą dotacje średnio 20 tys. zł/osobę oraz wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy (średnio 1200zł/m-c/os. na wydatki: ZUS, księgowość itp.)
Każdemu uczestnikowi udzielone zostanie wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej.
Na początek przewiduje się :
1) szkolenie z podstaw działalności gosp. ABC przedsiębiorczości
2) warsztaty sprzedażowe
3) warsztaty pisania biznesplanów
4) kurs komputerowy w zakresie wdrażania i obsługi programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in. programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US)
Kolejnym etapem projektu jest złożenie wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w ramach Komisji Oceny Wniosków beneficjent zawiera z uczestnikiem projektu Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego.
Udzielone zostanie również wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności:
- w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
- pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, podatków, opłat administracyjnych, kosztów księgowych

 

Więcej informacji na stronie Lidera Projektu.