Centrum Wspierania Biznesu EUROPEA Sp. z o.o. (Partner) od 01.10.2016 r. realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” (Lider) projekt WND-RPDS.08.02.00-IP.02-02-0133/16 pn. „Zdobycie dolnośląskiego rynku pracy poprzez nabycie właściwych kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy - projekty konkursowe, zwanego dalej Projektem, z terenu województwa dolnośląskiego z powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia; wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim zakwalifikowanych do projektu, średnio 40h/grupę (8 grup x około 9-12 osób w każdej grupie). Sczegóły na stronie internetowej projektu: www.cwp.wroclaw.pl - zakładka Realizowane projekty.

plakat czb may