Data aktualizacji: 10.08.2018 r.

Projekt nr POWR.01.02.02-02-0096/15 pn.

„Zdobądź kwalifikacje
i zyskaj upragniony zawód”

w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy,
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałania nr 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014 – 2020 realizowany jest przez
Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. w Siechnicach
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”
we Wrocławiu

Okres realizacji Projektu:

od 01.01.2016 roku do 30.09.2018 r.

 

Nabór otwarty dla wszystkich spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie. Rekrutacja do projektu trwa w trybie ciągłym. Uczestnicy mogą się zgłaszać poprzez:

1. Stronę internetową - wypełniając deklarację uczestnictwa w projekcie i akceptując regulamin projektu znajdującą się w linkach

2. Osobiście - należy złożyć dokumenty w Biurze Projektu pod adresem: ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

Nabór do projektu został zakończony.

 

Cel główny Projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 142 (72 kobiet,
70 mężczyzn) osób młodych do 24 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem grupy określonej dla konkursu w poddziałaniu 1.3.1., z województwa dolnośląskiego poprzez aktywizację zawodowo-edukacyjną w okresie 01.01.2016-30.09.2018 r.

Formy wsparcia przewidziane dla Uczestników Projektu:

a. doradztwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego/psychologa
w formie konsultacji indywidualnych w zakresie analizy klienta/identyfikacji
potrzeb oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, zwanego dalej
IPD, w wymiarze średnio 10 godzin na uczestnika;
b. doradztwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego/psychologa
w formie konsultacji indywidualnych w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego, wywiad oraz badania testowe w wymiarze średnio 5 godzin na uczestnika;
c. szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych na poziomie podstawowym A
równoważne z z ECDL w wymiarze 6 dni szkoleniowych po 8 godzin szkoleniowych łącznie 48 godzin szkoleniowych, przeprowadzane przez trenerów, komplet materiałów szkoleniowych, przerwa kawowa i obiad w trakcie dnia szkoleniowego oraz certyfikowane egzaminy zewnętrzne wraz z wydaniem certyfikatu, świadectwa lub innego równorzędnego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje;
d. kurs zawodowy/szkolenie certyfikowane zgodnie z indywidualnie opracowanym IPD średnio 120 godzin szkoleniowych na uczestnika, w tym wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz egzaminy kwalifikacyjne/certyfikujące wraz z wydaniem certyfikatu, świadectwa lub innego równorzędnego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 zł netto/h, wypłacane na zasadach określonych jak do wypłaty stypendium w zał. 12 do Regulamin Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16 tj. w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej nic 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

e. trzymiesięczne staże w wymiarze 40 godzin tygodniowo/8 godzin dziennie
zgodnie z IPD odbywane u pracodawców, współpracujących w ramach Projektu deklarujących zatrudnienie uczestników po zakończeniu udziału w projekcie przez okres minimum 6 mc-y. Staż odbywał się będzie na podstawie umowy o staż, zadania w ramach stażu wykonywane będą w ramach programu stażu, przygotowanego przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu. Każdy stażysta będzie miał dedykowanego opiekuna stażysty oraz otrzyma stypendium stażowe. Realizacja wsparcia z założenia będzie prowadzona po odbyciu szkoleń/kursów w układzie modelowym 2 miesiące szkoleń, 3 miesiące praktyk zawodowych/staży.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Strona internetowa Projektu: www.ekolandia.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawach Projektowych – Katarzyna Skrzypczak, tel. 48 534 870 769, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.