Projekt nr WND-POWR.01.02.02-02-0096/15 pn.

„Zdobądź kwalifikacje
i zyskaj upragniony zawód”

w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy,
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałania nr 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014 – 2020 realizowany jest przez
Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. w Siechnicach
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”
we Wrocławiu

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2016 roku do 31.12.2017 r.

Cel główny Projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 132 (67 kobiet,
65 mężczyzn) osób młodych do 24 roku życia bez pracy, w tym w szczególności
osób nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem
grupy określonej dla konkursu w poddziałaniu 1.3.1., z województwa
dolnośląskiego wyłącznie z powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia:
wałbrzyskim, złotoryjskim, górowskim, kłodzkim, lwóweckim poprzez aktywizację
zawodowo-edukacyjną w okresie 01.01.2016-31.12.2017 r.

Formy wsparcia przewidziane dla Uczestników Projektu:
a. doradztwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego/psychologa
w formie konsultacji indywidualnych w zakresie analizy klienta/identyfikacji
potrzeb oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, zwanego dalej
IPD, w wymiarze średnio 10 godzin na uczestnika;
b. doradztwo zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego/psychologa
w formie konsultacji indywidualnych w zakresie indywidualnego poradnictwa
zawodowego, wywiad oraz badania testowe w wymiarze średnio 5 godzin
na uczestnika;
c. szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych na poziomie podstawowym A
równoważne z z ECDL w wymiarze 6 dni szkoleniowych po 8 godzin szkoleniowych
łącznie 48 godzin szkoleniowych, przeprowadzane przez trenerów,
komplet materiałów szkoleniowych, przerwa kawowa i obiad w trakcie dnia
szkoleniowego oraz certyfikowane egzaminy zewnętrzne wraz z wydaniem
certyfikatu, świadectwa lub innego równorzędnego dokumentu potwierdzającego
nabyte kwalifikacje;
d. kurs zawodowy/szkolenie certyfikowane zgodnie z indywidualnie opracowanym
IPD średnio 120 godzin szkoleniowych na uczestnika, w tym wyżywienie,
materiały szkoleniowe oraz egzaminy kwalifikacyjne/certyfikujące wraz
z wydaniem certyfikatu, świadectwa lub innego równorzędnego dokumentu
potwierdzającego nabyte kwalifikacje;
e. trzymiesięczne staże w wymiarze 40 godzin tygodniowo/8 godzin dziennie
zgodnie z IPD odbywane u pracodawców, współpracujących w ramach Projektu
deklarujących zatrudnienie uczestników po zakończeniu udziału w projekcie
przez okres minimum 6 mc-y. Staż odbywał się będzie na podstawie
umowy o staż, zadania w ramach stażu wykonywane będą w ramach programu
stażu, przygotowanego przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy
z organizatorem stażu. Każdy stażysta będzie miał dedykowanego opiekuna
stażysty oraz otrzyma stypendium stażowe. Realizacja wsparcia z założenia
będzie prowadzona po odbyciu szkoleń/kursów w układzie modelowym
2 miesiące szkoleń, 3 miesiące praktyk zawodowych/staży.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa Projektu: www.ekolandia.edu.pl